MunteenheidLeveringPolenTaalGunfire PolenGunfire in het EngelsGunfire in FrankrijkGunfire en EspañaGunfire in NederlandGunfire in Czech

Privacybeleid

 

 

PRIVACYBELEID

I.  Algemene bepalingen

1.     Dit privacybeleid omschrijft de regels voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen via de online winkel www.gunfire.com (hierna: Winkel).

2.     De beheerder van de persoonsgegevens is Infinity Fund Spółka z o.o. commanditaire vennootschap met statutaire zetel in Breslau aan de ul. Jana Dlugosza 42-46 (verder: Firma).

3.  ADO verklaart dat de persoonsgegevens die via de Winkel worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: AVG).

4.   We hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen: iod@gfcorp.pl

II. Het type gegevens dat wordt verwerkt

1.   Persoonsgegevens van klanten worden verzameld in het geval van:

a)    Accountregistratie in de Winkel om een ​​individueel account aan te maken en dit account te beheren

b)   Het afhandelen van orders die in de Winkel zijn geplaatst om een ​​verkoopcontract uit te voeren;

c)    De verschaffing van diensten voor het verzenden van nieuwsbrieven

Dit zijn met name de gegevens:

a)   Voornaam en naam;

b)   Adres;

c)   Geboortedatum;

d)   E-mailadres;

e)    Telefoonnummer;

f)    Bestellingsgeschiedenis;

g)    IP-nummer van de computer;

h)   Details van de contactpersoon

 

III. Categorieën verzamelde persoonsgegevens

1.   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat het noodzakelijk is om het met u gesloten contract uit te voeren in verband met het doen van transacties in de Winkel zonder noodzaak tot voorafgaande registratie en het hebben van een account in de Winkel, waaronder:

§ de levering van elektronische diensten mogelijk maken om transacties op ons handelsplatform uit te voeren en betalingen te doen voor goederen die in de Winkel worden verkocht;

§ het bieden van transactieondersteuning en het oplossen van technische problemen;

§ de uitvoering van contracten die zijn gesloten in het kader van het verkoopcontract met andere gebruikers

§ het behandelen van klachten

§ het verwerken van uw verzoeken die u ons toestuurt (bijvoorbeeld via het contactformulier); het contact met u opnemen, ook voor doeleinden die verband houden met het verlenen van diensten.

2.   Bovendien vereist de wet dat we uw gegevens verwerken voor belasting- en boekhouddoeleinden.

3.   We verwerken uw persoonsgegevens ook voor de hieronder uiteengezette doeleinden, op basis van het rechtmatige belang van de Firma, namelijk:

§ het verzekeren van de bediening van betaaldiensten;

§ jet zorgen voor de beveiliging van de services die we u elektronisch leveren, inclusief het afdwingen van de naleving van de interne regels van de Firma

§ en het tegengaan van fraude en misbruik en het zorgen voor verkeersveiligheid;

§ het uitvoeren van onderzoek en analyses van de Winkel, onder meer met betrekking tot de functionaliteit van dit handelsplatform, het verbeteren van de werking van services of het schatten van de belangrijkste interesses en behoeften van bezoekers;

§ de behandeling van uw verzoeken, met name naar de gebruikersdienst en het contactformulier in een situatie waarin zij niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het contract;

§ incasso; het voeren van gerechtelijke, arbitrage- en bemiddelingsprocedures;

§ het uitvoeren van statistische analyses;

§ gegevens opslaan voor archiveringsdoeleinden en zorgen voor verantwoording (aantonen dat we voldoen aan wettelijke verplichtingen).

4   De Firma verzamelt informatie over uw interacties met de inhoud en diensten die worden aangeboden op de website van de Winkel, waaronder: apparaat- en inloginformatie, zogenaamde systeemlogboeken, met daarin de datum, het tijdstip van het bezoek en het IP-nummer van het apparaat waaruit de oproep is gedaan en het verkeer van en naar afzonderlijke producten. De bovenstaande activiteiten zijn gericht op het aanpassen van de aangeboden diensten en producten aan uw behoeften. De gegevens die zijn opgeslagen in de serverlogboeken zijn niet gekoppeld aan specifieke mensen die de Winkel gebruiken en worden door de beheerder niet gebruikt om de klant te identificeren.

 

IV. Ontvangers van gegevens

1.   De persoonsgegevens van de klant worden verstrekt aan service providers die de Firma gebruikt voor het uitbaten van de Winkel. Dienstverleners aan wie persoonsgegevens worden overgedragen, afhankelijk van contractuele regelingen en omstandigheden, of worden behandeld als Verwerkers of als onafhankelijke beheerders. Lees hier meer over het Privacybeleid van Prefixbox.

2   Uw persoonsgegevens zullen worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte aan Google LLC op basis van passende wettelijke waarborgen, die standaardclausules zijn voor de bescherming van persoonsgegevens, goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

V.         Jouw rechten

1.   Wij garanderen de vervulling van al uw rechten op grond van de algemene verordening gegevensbescherming, d.w.z. het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, de beperking van de verwerking ervan, het recht om ze over te dragen, niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

2.   U kunt deze rechten doen gelden:

• met betrekking tot het verzoek om rectificatie van gegevens: wanneer u merkt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn;

• met betrekking tot het verzoek om gegevens te verwijderen: Uw gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze door het Bedrijf zijn verzameld; u trekt uw toestemming voor gegevensverwerking in; u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens; Uw gegevens worden onrechtmatig verwerkt; de gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de verplichting die voortvloeit uit de wet of de gegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van elektronische diensten die aan het kind worden aangeboden;

• met betrekking tot het verzoek om de verwerking van gegevens te beperken: u merkt op dat uw gegevens onjuist zijn - u kunt verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken gedurende een periode die ons toestaat om de juistheid van deze gegevens te controleren; Uw gegevens worden onrechtmatig verwerkt, maar u wilt niet worden verwijderd; we hebben uw gegevens niet langer nodig, maar u moet deze misschien verdedigen of claimen; of u maakt bezwaar tegen de verwerking van de gegevens - in afwachting van de vraag of de legitieme gronden aan onze zijde de gronden voor bezwaar schenden;

met betrekking tot een verzoek tot overdracht van gegevens: de verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming of het met u gesloten contract en deze verwerking gebeurt automatisch.

 

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit, die de Voorzitter is van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

 

VI. De periode van opslag van persoonsgegevens

1.   De Firma slaat persoonsgegevens van klanten alleen op voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hierna worden de gegevens zodanig verwijderd of geanonimiseerd dat het niet mogelijk is de identiteit van de klant te achterhalen.

2.   De Firma heeft het recht om gegevens op te slaan zolang de wettelijke verplichting bestaat of zolang het noodzakelijk is voor de verdediging of claims ingediend door de Firma met betrekking tot de klanten.

 

VII. Profiling

1.   Persoonsgegevens kunnen op een geautomatiseerde manier worden verwerkt (ook in de vorm van profilering), maar het zal geen juridische gevolgen hebben ten opzichte van u of op een significante manier uw situatie beïnvloeden. Het profileren van persoonsgegevens door de Firma is gebaseerd op de verwerking van uw gegevens (ook op een geautomatiseerde manier), door ze te gebruiken om bepaalde informatie over u te beoordelen, in het bijzonder om uw persoonlijke voorkeuren en interesses te analyseren of voorspellen.

 

pixel